Stadgar – EPTA Sweden

Stadgar för Svenska Pianopedagogförbundet (EPTA Sweden)

Antagna 26 september 2010

§ 1 Namn och ändamål
EPTA Sweden – Svenska Pianopedagogförbundet har sitt ursprung i Svenska Pianolärareförbundet som grundades 1937. Förbundets målsättning är att verka för pianospel och pianoundervisning med hög pedagogisk och konstnärlig nivå genom att bl.a. anordna sammankomster, föredragsserier och kongresser i rikstäckande omfattning. EPTA Sweden kan även skapa publikationer som behandlar facklitteratur, forskning, interpretationsfrågor samt allmän information om pianopedagogik på olika nivåer. Konsertverksamhet och stimulerande tävlingsmoment kan också knytas till förbundets verksamhetsfält.

§ 2 Inträde och medlemskap
EPTA Sweden välkomnar alla pianopedagoger, pianister samt övriga, av förbundets syften intresserade personer, som medlemmar. Ansökan om inträde skall ske skriftligt. Önskar sökande upptagas i lärarförmedlingen och anmäla elever till de elevkonserter som årligen anordnas, måste till ansökan bifogas utbildningsbevis på erlagd pianopedagogexamen eller bevis på motsvarande kompetens. Studenter vid landets musikhögskolor kan erhålla s.k studentmedlemskap.

§ 3 Styrelse
Styrelsen består av sex ledamöter och fyra suppleanter. Den väljes vid årsmötet för ett år i sänder och har följande sammansättning: Ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassaförvaltare, ordinarie ledamot samt fyra suppleanter. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika antal röster äger ordföranden utslagsröst. Styrelsen sammankallas av sekreteraren. Önskar ordinarie styrelseledamot avgå, skall styrelsen informeras därom skriftligen före 1 januari. Högst två styrelseledamöter får avgå samtidigt.

§ 4 Prövningsnämnd
En särskild prövningsnämnd väljes vid årsmötet vartannat år. Dess uppgift är att i samband med de elevkonserter, som kräver en föregående provspelning, bedöma de elever som därtill har blivit anmälda. I Prövningsnämnden ingår alltid ordförande och vice sekreterare.

§ 5 Medlems- och inträdesavgift
Medlems- och inträdesavgift fastställes vid årsmötet för ett år i sänder. Medlemsavgiften avser kalenderåret och erlägges under januari månad. Studentmedlem erlägger reducerad avgift och är befriad från inträdesavgift. Medlem som inträder i förbundet före 1 oktober erlägger inträdes- och medlemsavgift. Medlem som inträder mellan 1 oktober och 31 december erlägger utöver inträdesavgiften ingen avgift för denna tid. Hedersledamot är befriad från medlemsavgift.

§ 6 Räkenskapsår
Räkenskapsåret omfattar kalenderåret.

§ 7 Förbindelser
Inom ramen för förbundets tillgångar svarar styrelsen för de förbindelser förbundet ingår.

§ 8 Årsberättelse mm.
Styrelsens årsberättelse och redovisning över inkomster och utgifter för det gångna kalenderåret skall överlämnas till revisorerna senast en månad före årsmötet och översändas till förbundets medlemmar samtidigt med kallelsen till årsmötet.

§ 9 Revisorer
Två med en suppleant utses på årsmötet för det innevarande kalenderåret att granska förbundets räkenskaper och styrelsens förvaltning och att vid följande årsmöte avge revisionsberättelse, vari ansvarsfrihet för styrelsen skall till- eller avstrykas. Revisorerna äger att när som helst inventera förbundets tillgångar samt granska alla räkenskaper och andra handlingar.

§ 10 Sammanträden, kallelse
Styrelsen sammankallar årligen förbundets medlemmar till ett ordinarie sammanträde på hösten och ett årsmöte vilket skall hållas april/maj.

§ 11 Årsmöte
Vid årsmötet (se §10) skall förhandlingarna föras i följande ordning:
1. Val av ordförande för mötet och två justeringsmän
2. Föredragning av årsberättelsen och redovisningen över inkomster och utgifter
3. Föredragning av revisionsberättelsen
4. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
5. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen (se §3)
6. Val av revisorer och en suppleant (se §9)
7. Vartannat år val av ledamöter och suppleanter i prövningsnämnden
8. Fastställande av a) inträdesavgift b) medlemsavgift för medlemmar
9. Behandling av frågor och förslag som framlagts av revisor eller medlem. Medlem äger dock inte påkalla behandling av framlagt förslag med mindre skriftlig hemställan därom gjorts till styrelsen senast tio dagar föra årsmötet.

§ 12 Hedersledamot
Hedersledamot kan föreslås av medlem. Beslut fattas vid årsmötet. Hedersledamot är befriad från medlemsavgift.

§ 13 Röstning
Varje medlem äger en röst. Medlem är berättigad att rösta genom fullmakt. Fullmakten skall vara ställd åt annan medlem och får endast avse ett visst angivet sammanträde. Alla frågor skall avgöras med enkel röstövervikt. Undantag: se §14, §15 och §16 Omröstning sker öppet, såvida ej sluten omröstning begäres. Vid uteslutning skall dock alltid slutna sedlar användas och vid lika röstetal avgöres val genom lottning. Vid lika röstetal i andra frågor användes ordförandens utslagningsröst.

§ 14 Stadgeförändring
Förslag till stadgeförändring är antaget då 2/3 röstövervikt biträtt förslaget vi två på varandra följande medlemsmöten.

§ 15 Uteslutning
Medlem kan uteslutas om hon/han resterar i stadgade avgifter för två år.

§ 16 Upplösning
Beslut om upplösning och hur därvid med förbundets tillgångar skall förfaras fattas med 3/4 röstövervikt vid två på varandra följande medlemsmöten.